FRÅGOR OCH SVAR

Varför finns Huskurage?

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem, eftersom det är så många som utsätts, som lever i rädsla och som blir fråntagna både sin mentala och fysiska frihet. Eftersom våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar, krävs det något annat än de verktyg som samhället har idag för att arbeta mot våldet. Huskurage är ett sådant verktyg. Det kompletterar samhället och civilsamhällets andra insatser och uppmanar till civilkurage och omtanke. Huskurage som metod tar sikte på att våldet aldrig ska tillåtas ske i det tysta. Det handlar om att ge mer kunskap till fler om våldet och verktyg att agera när oron för att någon utsätts finns där. Tillsammans kan vi skapa tryggare hem och en vardag fri från våld!


Hur kan jag agera om jag misstänker våld i nära relation? När ska jag agera?

Knacka på, kontakta grannar, ring polisen. Du kan också kontakta socialtjänsten (anonymt om du är privatperson) om det finns barn i närheten. Lita på din magkänsla: Känns det som att något inte är som det ska, agera på det sätt som du bedömer möjligt utifrån dina förutsättningar.


Att sätta upp lappar i trapphus är bara en symbolhandling – varför agerar ni inte på riktigt mot våld i nära relationer?

Huskurage kompletterar samhällets och civilsamhällets insatser, och är en del av ett större arbete som Gävle kommun gör. Sättet som vi arbetar med Huskurage på i Gävle, i en arbetsgrupp med företrädare för olika myndigheter och organisationer, ger en bred samsyn och visar också att det är en prioriterad fråga. Genom att Huskurage syns och pratas om, påminner vi om våld i nära relation och det samhällsproblem som det är och sänker tröskeln för att du som medmänniska kan visa omsorg om dina medmänniskor och agera. Informationen belyser frågan om våld på ett subtilt och icke-utpekande sätt.


Tänk om jag har fel, vad händer då?

En bra ingång i ett samtal kan vara att uttrycka omsorg och undran över återkommande skrik eller höga ljud av saker som går sönder till exempel, det vill säga att fokus läggs på en omtanke snarare än en anklagelse. Med ett sådant förhållningssätt, blir inte frågan om rätt eller fel lika aktuell. Fokus hamnar istället på omtanken om sina grannar.


Är det inte farligt att ingripa eller agera om jag misstänker våld i nära relation?

Inget är riskfritt, men det finns flera sätt att agera än att själv konfrontera om du är orolig för din egen säkerhet. Prata med flera grannar och hjälps åt, ring polis eller socialtjänst. Huskurage uppmanar inte till konfrontation, utan till ett medmänskligt agerande. Det går att agera anonymt, och på distans, genom att kontakta myndigheter till exempel.


Vad innebär det att det finns en lapp om att det finns Huskurage i min trappuppgång?

Det innebär att vi uppmanar till att vara uppmärksam och agera om man känner oro för våld i nära relationer. Det innebär inte nödvändigtvis att de som bor i uppgången har fått någon ytterligare information eller utbildning eller något liknande, utan det är just en uppmaning och ett sätt att väcka frågan om våld i nära relationer på ett icke-utpekande vis.


Varför händer ingenting när jag anmäler till polis/socialtjänst?

Det är inte alltid som åtgärderna som sätts in syns utåt, för dig som är granne. Polis och socialtjänst har inte möjlighet att återkoppla till anmälaren bland annat på grund av regler kring sekretess. Om du upplever att våldet fortsätter, anmäl igen. (Det här ska du få information om när du anmäler, men ibland kan det missas.)


Är inte våld i nära relationer en fråga för polisen?

I grunden utreder polis brott och socialtjänst missförhållanden. Du kan agera som medmänniska i stunden. Och du kan välja att anmäla till polis och socialtjänst.

 

Lägger inte Huskurage ett för stort ansvar på allmänheten, ett ansvar som polisen och kommunen borde ta?

Vi måste hjälpas åt – det går inte att ha en polis eller socialtjänstmedarbetare i varje hem. Alla är ju granne till någon, och det är bara grannar som kan åstadkomma just det här. Det går att jämföra med grannsamverkan. Huskurage bygger på civilkurage och på omtanke om ens medmänniskor.

 

Inte ens polisen kan ju hantera ingripanden i fall med våld i nära relation på ett säkert sätt och behöver specialutbildning, hur kan man då begära att en privatperson ska kunna göra det?

Inget är riskfritt, men det finns flera sätt att agera än att själv konfrontera om du är orolig för din egen säkerhet. Prata med flera grannar och hjälps åt, ring polis eller socialtjänst. Att ringa på och springa i väg, och sen ringa polis kan vara ett sätt att agera för att avbryta ett akut skede. Relationer mellan grannar kan vara betydelsefull och ska inte underskattas. Att ingripa som medmänniska och granne är något helt annat än ett polisingripande.

 

Jag bor i villa, omfattas inte jag av Huskurage?

Självklart gör du det! Alla är vi medmänniskor och kan visa civilkurage och omtanke genom att agera om vi är oroliga för att någon utsätts för våld i nära relation. Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och åldrar och därmed också i alla typer av bostadsområden och upplåtelseformer.

 

Varför är bara allmännyttan och Hyresgästföreningen med, inte privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar?

Alla som vill kan vara med, och flera privatvärdar och bostadsrättsföreningar i de områden där Huskurage är infört är också inbjudna att medverka på olika vis. På Gavle.se/Huskurage kan du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening hitta information om hur du kan hjälpa till. Och, alla är vi medmänniskor och kan visa civilkurage och omtanke och agera om vi är oroliga för att någon utsätts för våld i nära relation.

Våld i nära relationer förekommer i alla samhällsklasser och åldrar och därmed också så i alla typer av bostadsområden och upplåtelseformer.

Vad har Huskurage för effekt, vet man nåt om det?

Det kommer en rapport om Huskurage i Gävle från BRÅ i augusti 2021, då vet man lite mer om vad införandet av Huskurage kan ha haft för effekt. En mindre studie som gjorts av Huskurage i Nacka visade att det är viktigt att informera om och påminnas om våld i nära relation och där har Huskurage en funktion. Flera kommuner arbetar med Huskurage och frågan om våld i nära relationer kommer upp på agendan genom det.

Det finns inga svenska studier som visat på eventuellt negativa effekter, som att det till exempel är farligt att ingripa. Däremot finns det amerikansk forskning som visar på risk för just det, men i USA ser såväl lagar som normer delvis annorlunda ut än i Sverige, till exempel vad gäller nödvärnsrätten.


Vilka ingår i Huskurage i Gävle?

Gävle kommun, Polisen, Gavlegårdarna, Medborgarskolan och Hyresgästföreningen finns representerade i arbetsgruppen. Men alla som vill kan engagera sig, det är bara att höra av sig till socialhallbarhet@gavle.se.


Finns Huskurage på andra platser i Sverige eller utomlands?

Det är många kommuner och/eller bostadsbolag i Sverige som har infört Huskurage. Det är upp till varje deltagare att välja formen för arbetet, så upplägget kan se lite olika ut. I Gävle har vi valt att ha en brett sammansatt arbetsgrupp för att få så bred representation och övergripande samsyn som möjligt.


Hur vanligt är det att den som slår, också begår andra våldsbrott?

Det är svårt att få fram någon rättvisande statistik på det. I en BRÅ-rapport rörande dödligt våld mot kvinnor, konstaterar man att ungefär 60 procent av gärningsmännen tidigare dömts för brott som olaga hot, trafikbrott, stöldbrott och våldsbrott, dock i mindre uträckning än vad som gäller i andra fall av dödligt våld. Andelen har dessutom minskat kraftigt över tid.


Kvinnojourer vittnar om att deras erfarenhet är att våldsutövarna i de allra flesta fall riktar våldet mot just kvinnan, barn och ibland också husdjur, men att man är noga med att upprätthålla en fasad utåt. Lös rapporten.


Om jag anmäler till polisen eller socialtjänsten, får den som slår veta att det är jag som anmäler? Är jag tvungen att vittna vid en eventuell rättegång?

Polisen och Socialtjänsten kan ge svar på detta.


Hur många anmälningar om våld i nära relation görs årligen i Gävle? Och hur många går till rättegång?

Enligt den kartläggning om våld i nära relationer som gjordes i Gävle kommun 2017 anmäler endast 6 procent av de som utsatts för det till polisen.


Vad kostar Huskurage?

I reda pengar kostar Huskurage faktiskt ganska lite. Trycksaker och material har framställts inom de medverkandes egna organisationer, och har därför inte kostat med än själva tryckkostnaden. Kostnader för föreläsare delas mellan de organisationer som ingår i. Huskurageambassadörerna har utbildats och anställts via projektmedel som sökts specifikt för just det eller så har kommunen arvoderat under sommaren vilket skapar en del. Övriga kostnader handlar främst om arbetstid som arbetsgruppen lagt ned inom sina respektive tjänster.


I vilka områden i Gävle finns Huskurage?

Hittills har Huskurage införts på Brynäs, i Andersberg, Sätra, Gävle strand, Öster och Nordost. Sommaren 2021 införs Huskurage på Sörby och Söder.


Vilken typ av information ger ni och till vem?

När Huskurage införs i ett bostadsområde skickas information ut till samtliga hushåll. Gavlegårdarna sätter upp information i tvättstugor och också, för det mesta, i trappuppgångar. De boende brukar erbjudas någon form av träff/föreläsning med mer information. Ett antal så kallade Huskurageambassadörer utbildas också och arbetar sedan uppsökande ute på områdena och vid aktiviteter där många människor samlas för att berätta och dela ut information om Huskurage och prata om våld i nära relationer.

Det är svårt, i princip omöjligt, att garantera att alla som bor i en trappuppgång där Huskurage finns har tagit del av den information som skickats ut. Men genom att Huskurage uppmärksammas så ökar chanserna att fler lär sig mer om våld i nära relationer och är uppmärksamma.


Kan man få utbildning i att hantera våldsamma situationer? Ger ni det?

Nej vi ger ingen sådan utbildning. Dock erbjuds medarbetare inom Gävle kommun en utbildning om hot och våld. Gavlegårdarna utbildar också sin personal om våld.

Däremot finns utbildning om Huskurage och om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld som Gävle kommun med fler håller i. Den kan till exempel skolor, fritidsgårdar, hemtjänst, föreningar boka.

VI ÄR HUSKURAGE GÄVLE

Gävle Kommun
Gavlegårdarna
Polisen
Hyresgästföreningen